Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 53
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Poučení pro klienta

Poučení pro klienty

Poučení pro klienty

Poučení o právu na odstoupení

v souladu s ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“)

Společnost BEplan finanční plánování s.r.o., IČO 057 79 944, se sídlem Kolbenova 931/40b, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269588 (dále jen „Zprostředkovatel“), poučuje tímto Vás, své Klienty o právech, které Klientům přiznává OZ a zákon o ochraně spotřebitele.

V případě, kdy dojde k uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (dále jen „Smlouva“) se Zprostředkovatelem mimo prostory obvyklé pro podnikání podnikatele (tj. mimo obchodní prostory) má Klient (který je dle ustanovení občanského zákoníku spotřebitelem) zákonem přiznáno právo od takto uzavřené Smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je nutné o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy, informovat Zprostředkovatele, se kterým byla tato Smlouva uzavřena, a to formou jednoznačného písemného prohlášení.

Za tímto účelem můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je umístěn na odkazu níže, není to však Vaše povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy poslední den této lhůty.

V případě, kdy Klient pověří Zprostředkovatele, aby s poskytováním služeb dle Smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, je Klient v případě odstoupení od Smlouvy povinen zaplatit Zprostředkovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Klient informoval Zprostředkovatele o odstoupení od Smlouvy.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit:

  • od Smlouvy pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a přitom Zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o předmětnou nemovitou věc za podmínek stanovených ve Smlouvě.
  • od Smlouvy o složení blokovacího depozita, pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Rezervační smlouvy, a během této lhůty již byl naplněn účel Smlouvy o složení blokovacího depozita a byla podepsána smlouva mezi majitelem nemovitosti a Zájemcem.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete ZDE

Poučení o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Zprostředkovatel tímto informuje Klienty, kteří uzavřeli se Zprostředkovatelem smlouvu o zprostředkování služeb nebo jinou obdobnou smlouvu, o právu na mimosoudní řešení sporů, které by z této smlouvy vznikly a které by se nepodařilo vyřešit přímo mezi Zprostředkovatelem a Klientem.

Návrh na mimosoudní řešení sporu je Klient oprávněn podat na Českou obchodní inspekci, která za tímto účelem na svých internetových stránkách www.coi.cz zveřejnila formulář pro podání návrhu a další podrobné informace k mimosoudnímu řešení sporů.

Návrh je možné podat v případě, že v dané věci nebylo možné spor vyřešit přímo mezi Zprostředkovatelem a Klientem a zároveň v této věci nedošlo k vydání rozhodnutí soudu, rozhodčího nálezu a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Klient je povinen přiložit k návrhu doklad o skutečnosti, že se mu nepodařilo spor vyřešit se Zprostředkovatelem přímo, a další písemnosti dokládající skutečnosti o tvrzeném sporu.

V Praze dne 1. 1. 2019

BEPlan finanční plánování s.r.o.