Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 53
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost BEplan finanční plánování s.r.o., IČO 057 79 944, se sídlem Kolbenova 931/40b, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269588, jako Správce osobních údajů, Vás – Klienta, informujeme na tomto odkaze o zásadách ochrany soukromí a pravidlech uchovávání a nakládání s Vašimi osobními údaji.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak Správce provádí zpracování osobních údajů. Dále zajišťují, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), aby práva subjektů údajů byla náležitě chráněna, a aby subjekty údajů měli dostatečné informace o svých právech a postupech Správce v rámci zpracování osobních údajů. Tyto Podmínky dopadají na veškeré osobní údaje zpracovávané Správcem,, bez ohledu na účel či právní titul (zákonný důvod) jejich zpracování.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese [email protected][KJ1] , nebo písemnou formou na adresu sídla naší společnosti. 

Účel a Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění Zprostředkovatelské smlouvy, uzavřené mezi Správcem a Vámi, jakožto subjektem údajů, a to pro účely realizace obchodního vztahu mezi správcem a subjektem údajů. Správce zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, jakož i na základě oprávněných zájmů svých partnerů. Správce dále zpracovává osobní údaje pro analýzu a zlepšení kvality svých služeb, pro analýzu a průzkum trhu a pro vytvoření relevantní propagační akce a nabídky produktů a služeb pro Klienta.

A. Základní účel zpracování osobních údajů:

Plnění zprostředkovatelské smlouvy a poskytování služeb v jejích mezích

Zajištění provozních činností

Účetní a daňové účely

Vymáhání pohledávek

Splnění právní povinnosti

Přímý marketing

Ochrana majetku a osob

Archivnictví vedené na základě zákona

B. Základní rozsah zpracování osobních údajů (jedná se zejména o tyto kategorie):

a) Základní identifikační údaje

Zejména jméno, příjmení, rodné číslo a datum nebo místo narození (případně IČO a adresa podnikání);

b) Kontaktní údaje

Zejména poštovní adresa, telefon nebo e­mail. Tyto údaje jsou nezbytné, abychom Vás mohli v souvislosti s poskytováním služeb dle Zprostředkovatelské smlouvy nebo s nabídkou našich produktů a služeb kontaktovat;

c) Bankovní údaje

Zejména čísla účtů, které využíváme k přípravě potřebné smluvní dokumentace, případně pro vypořádání vzájemných finančních závazků.

d) Záznamy telefonických hovoru

Hovory s Vámi nahráváme zejména za účelem zkvalitnění zákaznické péče. Dále jsou pak nahrávány, abychom dokázali doložit, že jsme postupovali přesně podle Vašich pokynů nebo že skutečně došlo k platnému uzavření smlouvy. O nahrávání Vás vždy informujeme na zákaznické lince před zahájením hovoru samotného. Na základě Vašeho marketingového souhlasu pak můžeme tyto nahrávky zpracovávat i pro marketingové účely.

e) Údaje, zpracovávané za účelem plnění právní povinnosti Správce

Jedná se o údaje, které primárně musíme sbírat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší legislativní povinnosti. Jedná se např. o archivační povinnost podle různých zákonů regulujících oblast našeho podnikání, získávání a vyhodnocování údajů pro potřeby plnění povinností při předcházení praní špinavých peněz a celé řady dalších zákonů. Příkladem jsou: zdroje a původ příjmu, kapitálová provázanost, státní příslušnost, místo pobytu, předmět činnosti, politická příslušnost apod. Na základě Vašeho marketingového souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.

f) Údaje, zpracovávané za účelem oprávněných zájmů Správce

Zejména se jedná o údaje sloužící k zajištění bezpečného používání našich produktů a služeb, posuzování důvěryhodnosti a solventnosti, předcházení a vyhodnocování možných podvodných jednání apod. Na základě Vašeho souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.

Přístup k osobním údajům

Osobní údaje Klientů zpracovává výhradně Správce. Správce je oprávněn předat osobní údaje Klientů svým subdodavatelům, za účelem jejich zpracování a sice:

a) externím účetním, daňovým poradcům

b) externím advokátním kancelářím

c) společnosti Iron Mountain Česká republika s. r. o., IČ: 25064631, se sídlem Zahradní 105, 252 61 Jeneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 46542

d) První certifikační autorita, a. s., IČ: 26439395, se sídlem Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9 – Libeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7136

e) společnosti ze Skupiny Bohemia Energy

f) spolupracující poskytovatelé produktů a služeb

g) společnosti poskytující Správci IT služby a dodávku IT systémů včetně servisních služeb

h) společnosti poskytující Správci služby v oblasti skórování, hodnocení platební morálky a solventnosti zákazníka

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů, která je určena individuálně. Nad rámec takto stanovené doby je Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektu údajů po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv Společnosti vůči subjektu údajů.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

a) právo na přístup k osobním údajům znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, za jakými účely, v jakém rozsahu jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali apod.;

b) právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

c) právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost;

d) právo na omezení zpracování osobních údajů - znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

e) právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány;

právo podat stížnost na zpracování osobních údajů a to buď na adresu sídla naší společnosti, nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 27. 2. 2019

BEplan finanční plánování s.r.o.